Általános Szerződési Feltételek

Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Varsányiné Fizl Katalin egyéni vállalkozó (székhely: 8220, Balatonalmádi, Erkel F. út. 84., nyilvántartási száma: 55093255, adószám:56446632-1-39) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül határozott meg.

 

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.

A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás.
Abban az esetben, ha bármely Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, de rendelni szeretne a Szolgáltatótól, levelet írhat a info@babajelnyelv.hu e-mail címre.
Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.

 1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve:                                        Varsányiné Fizl Katalin egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye:                                8220, Balatonalmádi, Erkel Ferenc út. 84.
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe:  info@babajelnyelv.hu
Adószáma:                                                     56446632-1-39
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve:    Belügyminisztérium

Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:       55093255
Telefonszáma:                                               06-20-3285331
A telefonszám hívható munkanapokon:       9-18 óráig

 

A tárhelyszolgáltató adatai:                         Név:                Tárhelypark Kft

Székhely/telephely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22
Adószám:        23289903-2-43

                                                                       E-mail:            info@tarhelypark.hu

 

 1. Hatályba lépő rendelkezések:

 

Jelen ÁSZF 2020.08.11. napján lépett hatályba és visszavonásig hatályos.
A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

 

 1. Szolgáltatások:

 

A szolgáltatások köre:

 

 1. Személyes tanfolyamok: Az 5 hetes tanfolyam keretében heti egy órában sajátíthatja el a Megrendelő a babajelnyelvet, melyet a babajelnyelv otthoni segédlet és a benne található babajelrajzok és jelvideószótár, babajelelős dalok és mondókák, videók, babajelelős játékötletek, babajelnyelv oktatóvideók segítségével 180 napig gyakorolhat, használhat. Megkezdett tanfolyamról való hiányzás esetén pénz visszatérítésére nincs lehetőség.
 2. Online tanfolyamok: Interaktiv, online tanfolyam, ahol 12×30 perces oktatóvideókból sajátíthatja el a Megrendelő a babajelnyelvet a megrendeléstől számított 180 napig. Az online tanfolyamban az oktatóvideók mellett babajelrajzok, jelvideószótár, babajelelős dalok és mondókák segítik a tanulás
 3. Babajelnyelv Játszóklub: Az 5 hetes babajelnyelv játszóklub a babajelnyelv tanfolyamot végzett Megrendelőknek van biztosítva adott áron.

 

A Szolgáltató az elérhető tanfolyamok időpont változásának jogát fenntartja, az aktuális képzések a honlapon minden esetben megtalálhatóak. A személyes tanfolyamok kizárólag 8 fővel indulnak, ebben az esetben a meghirdetett időpont eltolódhat, és egy előre egyeztetett időpontban kerül megtartásra. Abban az esetben, ha a későbbi időpont a Megrendelő számára nem megfelelő, a Szolgáltató a pénzt visszatéríti.

 

A megjelenített szolgáltatások online és személyesen  rendelhetők meg. A szolgáltatásokhoz tartozó árak minden esetben forintban értendők. A Szolgáltatás jelenleg alanyi áfa mentes.

 

 1. Rendelés menete:

 

A megrendelés a személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím megadásával történik. A megrendelt szolgáltatás megjelölésével a megrendelés gombra történő kattintással lehet a megrendelést véglegesíteni.

 

A véglegesítést követően lehet az adott szolgáltatást fizetni a visszaigazolás és a díjbekérő megküldését követően. A fizetés módja az alábbi lehet: készpénz, átutalás az alábbi bankszámlaszámra: 12011409-00685109-00100000,  melyet a Raiffeisen Bank vezet.

 

A Szolgáltató a megrendelést követően 48 órán belül köteles a megrendelést visszaigazolni.

 

Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

Az általános teljesítési határidő a Online tanfolyam esetén, a visszaigazolástól, illetve a díjbekérő alapján beérkezett ellenérték bankszámlán történő jóváírástól számított 2. munkanap végéig történik azzal, hogy a Szolgáltató a Megrendelőnek elküldi a megadott emailcímre az Online felületre a belépési adatokat. ( jelszót és felhasználónevet)  és ezzel a teljesítés megkezdődik.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Személyes tanfolyamra való jelentkezés esetén az Otthoni Segédlet mint online anyagok, csak az első megtartott tanfolyami óra után és a fentiek szerint részletezett szabályok után válnak elérhetővé.

 

Személyes tanfolyam esetén a Szolgáltatás megkezdésének időpontját a Szolgáltató jelöli ki megfelelő számú jelentkező esetén, ezt Megrendelő tudomásul veszi a rendelés leadása esetén.

 

Abban az esetben, ha a Szolgáltatónál technikai jellegű probléma vagy egyéb probléma (pl. betegség) merül fel, és emiatt a Szolgáltató nem tudja az órát megtartani, ebben az esetben a Szolgáltató az órát jogosult későbbi a Megrendelővel egyeztetett időpontban megtartani.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A megrendelés során a Megrendelőnek folyamatosan lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a megrendelés elküldését követően szeretné a Megrendelő módosítani az általa megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

A Megrendelő a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Megrendelővel.

 

 1. Elállás joga:

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

 

Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,

– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 1. Panaszkezelés:

 

Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Varsányiné Fizl Katalin egyéni vállalkozó 8220 Balatonalmádi, Erkel F. u. 84.), vagy elektronikus levél formájában (info@babajelnyelv.hu) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Megrendelő neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Megrendelő panaszának részletes leírása, a Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Megrendelő aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Adatvédelem:

 

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei, Megrendelői személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató szintén a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem, Bíróság előtti jogérvényesítés:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Megrendelőket, hogy amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Megrendelő lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Megrendelő:

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület:

Címe:                          8200 Veszprém, Radnóti tér 1. (fszt. 115-116.)

Telefonszáma:           06-88-814-121

Fax száma:                 06-88-412-150

E-mail címe:               info@bekeltetesveszprem.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Megrendelő és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Megrendelő megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Megrendelőnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Megrendelő hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Megrendelő kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Megrendelő nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Megrendelő álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Megrendelő nyilatkozatát arról, hogy a Megrendelő a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Megrendelő nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Megrendelő aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Megrendelő bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Megrendelő rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Megrendelő meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

A Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

A megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).

 

A honlapon (http://www.babajelnyelv.hu/) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben a Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett, előzetes írásbeli engedélye alapján lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni 70.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A Szolgáltató a kárát érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a másik Fél részére kárt okoz.

 

A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Veszprémi Járásbíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Balatonalmádi, 2020. 08.11.