Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 
Ezen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza Varsányiné Fizl Katalin egyéni vállalkozó (székhely: 8222 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 3., vállalkozói nyilvántartási száma: 43315904, adószám: 67091308139) mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által elektronikus úton és formában megrendelhető szolgáltatások megrendelésére vonatkozó szerződési feltételeket, melyeket a Szolgáltató egyoldalúan és előre, a szolgáltatást igénybe vevő, azaz a megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) közreműködése nélkül határozott meg.

 

A Szolgáltató által közzétett ÁSZF nem kerül iktatásra, elektronikus formában kerül megkötésre, írásbeli szerződésnek nem minősül.
A megrendelés feltétele az ÁSZF elfogadása, amellyel a Megrendelő egyetért és magára nézve kötelezőnek ismer el.
Az ÁSZF célja a megrendeléssel kapcsolatos tájékoztatásnyújtás.
Abban az esetben, ha bármely Megrendelő nem ért egyet az ÁSZF-ben foglaltakkal, de rendelni szeretne a Szolgáltatótól, levelet írhat a info@babajelnyelv.hu e-mail címre.
Ha a Szolgáltató és a Megrendelő között egyedi, kölcsönösen megbeszélt és meghatározott írásbeli szerződés nem jön létre, akkor a jelen ÁSZF vonatkoznak a Szolgáltató által kínált szolgáltatásokra, illetve a Szolgáltató és a Megrendelő között jelen ÁSZF van érvényben.
Jelen ÁSZF másolása szigorúan tilos, szerzői jogvédelem alatt áll.

 

 

1. Szolgáltató adatai:
A szolgáltató neve: Varsányiné Fizl Katalin egyéni vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 8222 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 3.
A szolgáltató elérhetősége: 8222 Balatonalmádi, Sátorhegyi út 3.
A Szolgáltató elektronikus levelezési címe: info@babajelnyelv.hu
Adószáma: 67091308139
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Veszprém Megyei Kormányhivatal, Balatonalmádi Járási Hivatal
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 43315904
Telefonszáma: 06-20-3285331
A telefonszám hívható munkanapokon: 9-18 óráig
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-85429/2015.
2. Hatályba lépő rendelkezések:

 

2.1. Jelen ÁSZF 2015. május 5. napján lépett hatályba, mely módosult 2016 május 10-én és visszavonásig hatályos.
A Szolgáltató általi egyoldalú módosításokat a Szolgáltató a módosítás hatálybalépése előtt 10 nappal a honlapon közzéteszi és megjelöli a hatálybalépés napját. Az ÁSZF hatálya minden Megrendelőre automatikusan kiterjed.

 

3. Szolgáltatások:

3.1. A szolgáltatások köre:

1. Személyes tanfolyamok: Az 5 hetes tanfolyam keretében heti egy órában sajátíthatja el a Megrendelő a babajelnyelvet, melyet a babajelnyelv otthoni segédlet (alap) és a benne található babajelrajzok és jelvideószótár segítségével 180 napig gyakorolhat, használhat. Megkezdett tanfolyamról való hiányzás esetén pénz vissza térítésére nincs lehetőség.
2. Babajelnyelv otthoni segédlet (extra): extra csomag vásárlása esetén babajelrajzok és kategorizált jelvideószótár, babajelelős dalok és mondókák, videók, babajelelős játékötletek, babajelnyelv oktatóvideók állnak a Megrendelő rendelkezésre, melyhez az online hozzáférést az első tanfolyami órát követően kapják meg a Megrendelők. Az extra csomag 365 napig használható, lejárat után igény szerint hosszabbítható.
3. Skype konzultáció díj ellenében kérhető a tanfolyam elvégzését követően igény szerint.
4. Személyes magántanfolyam:3*1,5 óra vagy 5*1 óra időtartamú foglalkozáson tanulhatják meg a Megrendelők a babajelnyelvet.
5. Skype tanfolyam: A Megrendelők 5 hetes online, skype útján megtartott tanfolyamon, heti egy alkalommal egy óra időtartamban vagy 3 hetes tanfolyamon, alkalmanként 1,5 óra időtartamban sajátíthatják el a babajelnyelvet.
6. Babajelnyelv Játszóklub: Az 5 hetes babajelnyelv játszóklub a babajelnyelv tanfolyamot végzett Megrendelőknek van biztosítva adott áron.

3.2. A Szolgáltató az elérhető tanfolyamok időpont változásának jogát fenntartja, az aktuális képzések a honlapon minden esetben megtalálhatóak. A személyes tanfolyamok kizárólag 4 fővel indulnak, ebben az esetben a meghirdetett időpont eltolódhat, és egy előre egyeztetett időpontban kerül megtartásra. Abban az esetben, ha a későbbi időpont a Megrendelő számára nem megfelelő, a Szolgáltató a pénzt visszatéríti.

3.3. A megjelenített szolgáltatások kizárólag online rendelhetőek meg. A szolgáltatásokhoz tartozó árak minden esetben forintban értendőek. A Szolgáltatás jelenleg alanyi áfa mentes.

3.4. A Szolgáltató utazási költséget jogosult felszámítani személyes magántanfolyam szolgáltatása esetén, előzetes egyeztetés szerint.
4. Rendelés menete

4.1. A megrendelés a személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím megadásával történik. A megrendelt szolgáltatás megjelölésével a megrendelés gombra történő kattintással lehet a megrendelést véglegesíteni.

4.2. A véglegesítést követően lehet az adott szolgáltatást fizetni a visszaigazolás és a díjbekérő megküldését követően. A fizetés módja az alábbi lehet: készpénz, átutalás az alábbi bankszámlaszámra: 12011409-00685109—00100000, melyet a Raiffeisen Bank Zrt. vezet.

4.3. A Szolgáltató a megrendelést követően 48 órán belül köteles a megrendelést visszaigazolni.

4.4. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

4.5. Az általános teljesítési határidő a skype tanfolyam esetén, a visszaigazolástól, illetve a díjbekérő alapján beérkezett ellenérték bankszámlán történő jóváírástól számított 5. munkanap végéig történik azzal, hogy a Szolgáltató a Megrendelővel időpontot egyeztet és ezzel a teljesítés megkezdődik.

4.6. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az alapcsomag és az extracsomag, mint online anyagok, csak az első megtartott tanfolyami óra után és a fentiek szerint részletezett szabályok után válnak elérhetővé.

4.7. Személyes tanfolyam esetén a Szolgáltatás megkezdésének időpontját a Szolgáltató jelöli ki megfelelő számú jelentkező esetén, ezt Megrendelő tudomásul veszi a rendelés leadása esetén.

4.8. Abban az esetben, ha a Szolgáltatónál technikai jellegű probléma vagy egyéb probléma (pl. betegség) merül fel, és emiatt a Szolgáltató nem tudja az órát megtartani, ebben az esetben a Szolgáltató az órát jogosult későbbi a Megrendelővel egyeztetett időpontban megtartani.

 

5. Elállás joga

5.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Megrendelő a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

5.2. Ez alól kivételek az alábbi esetek, mely szerint a Megrendelő nem gyakorolhatja az elállási jogát:

– a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti,
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

6. Panaszkezelés

6.1. Bármilyen levélben vagy elektronikus úton érkezett panaszt a Szolgáltató írásban 30 napos határidővel válaszol és indokol meg.

6.2. Panasszal lehet fordulni a Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatósághoz is, melynek elérhetősége:
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20. Központi telefonszám: +36 1 459 4800 Faxszám: +36 1 210 4677 E-mail: nfh@nfh.hu

 

7. Adatvédelem:

7.1. Adatkezelési szabályokat és az adatvédelmi tájékoztatót a honlapról letölteni lehetséges.

7.2. Az adatvédelmi nyilvántartási szám az alábbi: NAIH-85429/2015.

 

8. Egyéb rendelkezések

8.1. A megrendelő titoktartási kötelezettséggel tartozik minden olyan információt illetően, amely a Szolgáltatóval kapcsolatban jutott tudomására (Titoktartási klauzula).

8.2. A honlapon (http://www.babajelnyelv.hu/) megjelenő tartalom, és a megrendelt szolgáltatások tartalma minden esetben Varsányiné Fizl Katalin egyéni vállalkozó, mint Szolgáltató tulajdonát képezik, felhasználására csak a Szolgáltató kizárólagos és kifejezett írásbeli engedélye alapján lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató hozzájárulása nélkül a tartalom jogosulatlan felhasználása történik, a Szolgáltató jogosult kiszámlázni 70.000,- Ft/nap összegű kötbért. A kötbér megfizetése nem jelenti azt, hogy a tartalom használatára jogosulttá válik. A Szolgáltató a kárát érvényesítheti abban az esetben, ha jogosulatlan tartalomhasználat történik és ezzel a másik Fél részére kárt okoz.

8.3. A Szolgáltató és a Megrendelő között felmerült vitákat békés úton rendezik lehetőség szerint. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges az illetékes Bíróság a Veszprémi Járásbíróság, mely illetékességnek a Megrendelő aláveti magát.

8.4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére irányadó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Kelt: Balatonalmádi, 2015. május 4.